Taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje vynuoges.lt taisyklės

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), Pirkėjui su jomis sutikus (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su vynuoges.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu vynuoges.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo vynuoges.lt puslapyje metu ir, norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo sutikti su pakeistomis Taisyklėmis.

1.3. Internetinės parduotuvės vynuoges.lt prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.4. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.4.3. juridiniai asmenys;

1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas, užsisakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą (toliau – Asmens duomenys). Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenys ar jų dalis būtų perduoti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ar tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.

2.2. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus naudojami tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje vynuoges.lt. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

2.3. Pirkėjas kaip duomenų subjektas turi šias teises:

2.3.1.  gauti iš Pardavėjo informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą, t.y. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;

2.3.2. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;

2.3.3. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

2.4. Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu,išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą 

 

elektroniniu paštu adresu info@vynuoges.lt. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiks Pirkėjui raštišką atsakymą arba atsakymą el. paštu.

 

 

2.5. Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis, Pirkėjas praranda teisę naudotis internetinės parduotuvės vynuoges.lt teikiamomis paslaugomis.


 

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę (es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Atsiskaityti“.

 

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes vynuoges.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su vynuoges.lt internetine parduotuve šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

 

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes iš anksto ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas, naudodamasis vynuoges.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.

6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1. punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes iki numatyto prekių siuntimo laiko.

 

 

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės vynuoges.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausi prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus už prekes (išskyrus Pirkėjo banko mokesčius) per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.


 

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą per elektroninę bankininkystę ar nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į IĮ Ekoflora (vynuoges.lt) banko sąskaitą.

 

9. Prekių pristatymas ir atsiėmimas

9.1. Prekių pristatymas Pirkėjui:

9.1.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.1.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats ar įgalioti jas priimti savo atstovą. Tuo atveju, kai jis prekių pats ar jo įgaliotas asmuo priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.1.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.1.4. Jei Pirkėjas užsako vynuogių sodinukus suformuodamas daugiau nei vieną užsakymą iki sezono pradžios (t.y. balandžio 20 d.), jo užsakymai apjungiami ir pristatomi kartu. Tokiu atveju mokėti reikia tik už vieną pristatymą.

9.1.5. Vynuogių sodinukus siunčiame tik balandžio pabaigoje - gegužės pradžioje, kai laikas juos sodinti. Kartu su sodinukais užsakytas prekes siunčiame kartu su sodinukais, nurodytu laiku.

9.1.6. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą ir prekių svorį:

Prekių pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvoje

Pristatymo mokestis, kai prekių svoris yra iki 20 kg 5,00 Eur
Papildomas mokestis, kai prekių svoris didesnis nei 20 kg Siuntimo kaina derinama individualiai priklausomai nuo svorio ir siuntinio matmenų.
   

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos vynuoges.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių ypatybių.

10.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.


 

11. Prekių grąžinimas

11.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties

11.1.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su vynuoges.lt internetine parduotuve, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

11.1.1.1. dovanų kuponų pardavimo;

11.1.1.2. prekių, kurios buvo gaminamos ar importuojamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos;

11.1.1.3.  prekių, kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), t. y. yra greitai gendančios (sodinukai).

11.1.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas privalo pranešti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos. Pranešimas siunčiamas el. paštu info@vynuoges.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes. Vynuoges.lt suteikia galimybę nemokamai grąžinti prekes  (išskyrus sodinukus) per 14 dienų nuo pranešimo pateikimo dienos. Augalai yra negrąžintinos prekės.

11.1.3. Taisyklių 11.1.1 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

11.1.4. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.

11.1.5. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekę gauna vynuoges.lt.

11.2.3. Jei pranešama per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos, taikomos Taisyklių 11.1. punkto nuostatos.

11.3. Prekių grąžinimas ir keitimas įsigijus nekokybiškas prekes

11.3.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis bei Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

11.3.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, buvusiu prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas turi grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

11.3.2.1. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

11.3.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

11.3.2.3. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus arba atlygintų Pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

11.3.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas..

11.3.3. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.3.3.1. pranešti apie tai vynuoges.lt el. paštu info@vynuoges.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;

11.3.3.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą;

11.3.3.3. pateikti laisvos formos prašymą;

11.3.4. Teise grąžinti kokybės reikalavimų neatitinkančias prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo ar atsiėmimo dienos, jei prekės aprašyme nenumatytas ilgesnis prekės garantijos terminas.

11.3.6. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.

11.3.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.3.8. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o vynugoes.lt, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Klientui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas.

11.3.9. Prekes reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pirkėjui atsiųstoje elektroninėje  žinutėje, patvirtinančioje prekės grąžinimą.

11.3.10. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Vynuoges.lt negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. vynuoges.lt neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

11.3.11. Pinigai Pirkėjui grąžinami į jo sąskaitą per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekę gauna vynuoges.lt.

11.3.12. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

 

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

12.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei vynuoges.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

12.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

 

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje vynuoges.lt įvairias akcijas.

13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja tik  į priekį .t.y. nuo jų atlikimo momento.

 

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia  Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.